0
FAQ
Polski

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem www.slodkiwierzynek.pl.

2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Jednocześnie wszelkie przekazane Administratorowi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator nie będzie mógł zrealizować zamówienia Użytkownika w przypadku, kiedy Użytkownik nie poda Administratorowi niezbędnych danych do jego zrealizowania, za co Administrator odpowiedzialności nie ponosi.

 

§2. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszej polityce prywatności oznaczają:

a) Administratorem danych osobowych slodkiwierzynek.pl (zwanym w niniejszej polityce: „Administratorem”), jest spółka Gourmet Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. prof. Jana Ślaskiego 4, 30-381 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000264890, NIP: 6762339131, REGON: 120379989, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. Kontakt z Administratorem można nawiązać w szczególności pod numerem tel. +48 694 464 986 w godzinach od 09:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku lub pod adresem e-mail: delikatesy@slodkiwierzynek.pl

b) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

c) Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

d) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

e) Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.slodkiwierzynek.pl

f) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

g) Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej www.slodkiwierzynek.pl.

 

§3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Administrator oświadcza, że w ramach działalności Spółki prowadzi sprzedaż produktów cukierniczych zarówno za pomocą sieci Internet jak i sprzedaży bezpośredniej w siedzibie Spółki. Jednocześnie Użytkownicy, którzy nie wyrażają chęci podania swoich danych osobowych mogą dokonać zakupów za pomocą sprzedaży bezpośredniej w siedzibie Spółki.

2. Administrator wdrożył w slodkiwierzynek.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników.

3. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych Użytkowników należą:

a) dostęp do danych osobowych, mają tylko ci pracownicy lub współpracownicy Administratora, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania, zobowiązujące ich do ochrony danych,

b) system IT slodkiwierzynek.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych,

c) kontrola nad danymi osobowymi wprowadzanymi do zbioru danych osobowych, z uwzględnieniem informacji kto dokonał określonego wpisu oraz komu dane zostały przekazane,

d) zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

4. Administrator oświadcza, że dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiadające ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW. CELE PRZETWARZANIA. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

1. W trakcie procesu składania zamówienia Administrator wymaga podania danych niezbędnych do jego realizacji, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji:

1) Przy składaniu zamówienia Administrator wymaga podania następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c) e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

2) W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Użytkownik wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do zaadresowania przesyłki;

b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c) numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

3) W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Użytkownik wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

c) numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niniejszego ustępu jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, tj.: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”, a także art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj.: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”.

3. Wymienione w ust. 1 pkt 1 ppkt 1), 2) oraz 3) powyżej dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także po jego realizacji, wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, np. w celu dochodzenia roszczeń, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ KONTA UŻYTKOWNIKA

1. W trakcie procesu rejestracji wymagane będzie podanie danych niezbędnych do założenia konta w slodkiwierzynek.pl, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełnianie całego formularza zamówienia, przez co Użytkownik oszczędza czas.

1) W trakcie rejestracji wymagane będzie podanie następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

c) e-mail – niezbędny do logowania do slodkiwierzynek.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z slodkiwierzynek.pl;

d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niniejszego ustępu jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, tj.: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”, a także art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj.: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”.

3. Wskazane w niniejszym ustępie dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi, jaką jest obsługa Konta Użytkownika, realizacji wszelkich zamówień składanych poprzez Konto Użytkownika, a także po ich realizacji, wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, np. w celach dochodzenia roszczeń, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

 

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZESYŁANIEM INFORMACJI MARKETINGOWYCH

1. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Klienta podawane w trakcie rejestracji Konta Użytkownika mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, poprzez przesyłanie przez Administratora, drogą elektroniczną, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz podmioty z nim współpracujące.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niniejszego ustępu jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj.: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

3. Wskazane w niniejszym ustępie dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

 

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZESYŁANIEM NEWSLETTERA

1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia Administrator wymaga podania adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niniejszego ustępu jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj.: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

3. Dane osobowe podane w celu świadczenia usługi newslettera przetwarzane będą przez okres korzystania z usługi newslettera, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ODPOWIEDZIĄ NA ZAPYTANIE

1. W sytuacji gdy Użytkownik kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję (w tym za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie slodkiwierzynek.pl), Administrator może przetwarzać dane Użytkownika takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu w celu udzielenia odpowiedzi.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niniejszego ustępu jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj.: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

3. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

 

6 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW POBIERANE AUTOMATYCZNIE PO WEJŚCIU NA SŁODKIWIERZYNEK.PL

1. System informatyczny, z którego korzysta slodkiwierzynek.pl (serwer) automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z slodkiwierzynek.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na slodkiwierzynek.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji slodkiwierzynek.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z Serwisu. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w §4 ust. 1-5 niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie ust. 1 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj.: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”.

2. Wskazane w niniejszym ustępie dane osobowe przetwarzane będą do ustania ich przydatności lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

 

§5. POLITYKA COOKIES

1. COOKIES ADMINISTRATORA

1. Serwis slodkiwierzynek.pl wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia slodkiwierzynek.pl rozpoznania Użytkownika i dostosowania Serwisu slodkiwierzynek.pl do jego potrzeb.

2. Serwis slodkiwierzynek.pl wykorzystuje Cookies do: tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania slodkiwierzynek.pl.

3. Korzystając ze Strony Internetowej Administratora, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików Cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich.

4. Użytkownik może w każdej chwili zablokować umieszczanie plików Cookies na swoim urządzeniu, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies pochodzących z serwisu slodkiwierzynek.pl Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego funkcjonowania.

5. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin w Serwisie slodkiwierzynek.pl, skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki Cookies bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

2. GOOGLE ANALYTICS (COOKIES)

1. Google Analytics wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez slodkiwierzynek.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający z niego korzystają. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w §4 niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2. Korzystając ze Strony Internetowej Administratora, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików Cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich.

3. Użytkownik może w każdej chwili zablokować umieszczanie plików Cookies Google na swoim urządzeniu, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies Google, Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego funkcjonowania serwisu slodkiwierzynek.pl.

4. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin w Serwisie slodkiwierzynek.pl, skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki Cookies Google bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

3. GOOGLE ADWORDS (COOKIES)

1. Google AdWords wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przez slodkiwierzynek.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w §4 niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2. Korzystając ze Strony Internetowej Administratora, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików Cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich.

3. Użytkownik może w każdej chwili zablokować umieszczanie plików Cookies Google na swoim urządzeniu, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies Google, Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego funkcjonowania.

4. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin w Serwisie slodkiwierzynek.pl, skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki Cookies Google bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

4. WOOPRA (COOKIES)

1. Woopra wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis slodkiwierzynek.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Woopra gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Woopra może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Woopra. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w §4 niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2. Korzystając ze Strony Internetowej Administratora, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików Cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich.

3. Użytkownik może w każdej chwili zablokować umieszczanie plików Cookies Woopra na swoim urządzeniu, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies Woopra, Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego funkcjonowania.

4. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin w Serwisie slodkiwierzynek.pl, skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki Cookies Woopra bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

5. ROXR SOFTWARE CLICKY (COOKIES)

1. Roxr Software Clicky wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez slodkiwierzynek.pl.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Roxr Software Clicky gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Roxr Software Clicky może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Roxr Software Clicky. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników, o których mowa w § 4 niniejszej polityki prywatności i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2. Korzystając ze Strony Internetowej Administratora, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików Cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich.

3. Użytkownik może w każdej chwili zablokować umieszczanie plików Cookies na swoim urządzeniu, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików Cookies Roxr Software Clicky, Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego funkcjonowania.

4. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin w Serwisie slodkiwierzynek.pl, skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki Cookies Roxr Software Clicky bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

§6. STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW TRZECICH

1. Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w slodkiwierzynek.pl linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony bezpieczeństwa stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy każdemu Użytkownikowi weryfikację każdego z naszych partnerów we własnym zakresie w tym samodzielne podjęcie decyzji, czy Użytkownik chce powierzyć im swoje dane osobowe.

2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z płatności za Zamówienie z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności, pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez slodkiwierzynek.pl.

 

§7. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy podstawą jest uzasadniony interes Administratora, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

4. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

5. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW

1. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi przekazanie przetwarzanych danych organom państwowym, Administrator dane takie przekaże.

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Zamówienia będą przekazywane także, w formie etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki, następującym podmiotom (firmom przewozowym), w podanym poniżej zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy:

a) UPS Polska Sp. z o. o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, NIP 522-10-04-200.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane również innym podmiotom współpracującym z Administratorem (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe).

4. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, chyba że obowiązujące prawo wskazuje na możliwość wykorzystania innego instrumentu prawnego, i uprawnia te podmioty do przetwarzania danych wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora.

 

§9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI SERWISU SLODKIWIERZYNEK.PL

Serwis slodkiwierzynek.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu slodkiwierzynek.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie serwis slodkiwierzynek.pl powiadomi użytkowników strony internetowej odpowiednim komunikatem, wyświetlonym przy pierwszym wejściu na stronę internetową po zmianie polityki prywatności.

 

§10. KONTAKT

1. Serwis slodkiwierzynek.pl kontaktuje się z Użytkownikami korzystając z podanego przez nich adresu e-mail, a tylko w szczególnych sytuacjach korzysta z podanego przez Użytkowników numeru telefonu.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności, zachęcamy do kontaktu:

+48 694 464 986 w godzinach od 09:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku lub e-mail: delikatesy@slodkiwierzynek.pl.

3. Celem realizacji uprawnień przysługujących Użytkownikowi, o których mowa w §7 ust. 1 – 3 niniejszej Polityki Prywatności, w sytuacji gdy Użytkownik nie może lub nie chce wykonać tych praw samodzielnie, zapraszamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 694 464 986, w godzinach od 09:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku lub e-mail delikatesy@slodkiwierzynek.pl.

4. W powyższych sprawach można również korespondować z Administratorem pod jego adresem: Gourmet Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. prof. Jana Ślaskiego 4, 30-381 Kraków.