0
FAQ
Polski

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO slodkiwierzynek.pl

§1. SŁOWNICZEK

 1.     Sprzedawca – oznacza Spółkę GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (30-381), ul. Profesora Jana Ślaskiego 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264890, REGON: 120379989  oraz NIP:  6762339131.
 2.     Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Klientem może być Konsument lub Przedsiębiorca.
 3.     Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4.     Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5.     Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie: www.slodkiwierzynek.pl.
 6.     Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 7.     Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 8.     Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 9.     Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 10.   Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 11.   Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 12.   Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę  za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.
 13.   Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. Informacje dotyczące kosztów oraz terminu i sposobu dostawy Towaru podane są na stronie internetowej www.slodkiwierzynek.pl.
 14.   Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 15.   Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


 §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.     Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2.     Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu.
 3.     Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego.
 4.     Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na Stronie Internetowej Sklepu www.slodkiwierzynek.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5.     Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 6.     Właścicielem Sklepu Internetowego zarejestrowanego pod adresem: www.slodkiwierzynek.pl jest Sprzedawca.
 7.     Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 8.     Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9.     Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych Towarów.
 10.   Rozmieszczenie wzorów na sprzedawanych Towarach w rzeczywistości może w niewielkim stopniu różnić się od Towarów prezentowanych w sklepie internetowym.
 11.   Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy podawane są w złotych polskich (PLN).
 12.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w katalogu Towarów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwanie niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy oraz wprowadzania w nich modyfikacji.


§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ,,SŁODKI WIERZYNEK''

 1.     Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2.     Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3.     W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4.     Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
 5.     Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 6.     Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
 7.     Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 8.     Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 9.     Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;


 §4. REJESTRACJA

 1.     W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2.     Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
 3.     W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4.     Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
 5.     Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
 6.     Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
 7.     Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
 8.     Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
 9.     Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 10.     Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
 11.     przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
 12.     upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 13.     W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
 14.     zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
 15.     Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
 16.     powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 17.     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 18.     Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 19.     Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
 20.   Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.


§5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1.     Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 2.     Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 3.     Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
 4.     W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 5.     Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
 6.     anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
 7.     anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa).
 8.     Po złożeniu zamówienia i pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę dostępności Towaru w Sklepie internetowym, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie zawiera datę zawarcia umowy, rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.
 9.     Sprzedawca wykona umowę w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy. Przez wykonanie umowy rozumie się wysłanie do Klienta informacji o możliwości odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedawcy lub potwierdzenia o nadaniu Towaru na podany przez Klienta adres pocztowy.
 10.     Jeżeli Sprzedawca, po zawarciu Umowy, nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 11.     Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
 12.     są podane w kwotach brutto (z podatkiem VAT)  i określone są w złotych polskich;
 13.     nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
 14.     nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 15.   Ostateczną ceną wiążącą Strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 16.   Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 17.   Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 18.     przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 19.     gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Biurze Sprzedawcy, tj. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy);
 20.     gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym);
 21.     przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu DotPay informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
 22.   Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 23.   W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 24.   Klient jest zobowiązany zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 25.   Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 26.   Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Sprzedawcy, tj. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków, w dni robocze, w godz. 09:00 - 22:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 27.   Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 28.   W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.


 §6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.     Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru przygotowanego przez Sprzedawcę – do pobrania. Skorzystanie z formularza nie jest obligatoryjne do wykonania prawa odstąpienia od umowy.
 2.     Dla skuteczności odstąpienia od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy (na przykład w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w postaci skanu / zdjęcia na adres kontaktowy e-mail Sprzedawcy) przed upływem wskazanego powyżej terminu. W przypadku, gdy Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca prześle niezwłocznie Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 3.     W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym.
 4.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5.     Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6.     Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu Towaru.
 8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. spersonalizowane zestawy pralin (podstawa prawna wyłączenia prawa odstąpienia od umowy: art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 11.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (podstawa prawna wyłączenia prawa odstąpienia od umowy: art. 38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta).
 12.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (podstawa prawna wyłączenia prawa odstąpienia od umowy: art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta).

§7. REKLAMACJE

 1.     Produkty z czekolady są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Klientowi. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.
 2.     Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (30-381), ul. Profesora Jana Ślaskiego 4.
 3.     Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail. W przypadkach uzasadnionych Towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
 4.     W przypadku zwrotu zamówienia do Sprzedawcy z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Klient ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki przez Sprzedawcę oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub Sprzedawcy.
 5.     Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 6.     Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.   


 §8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 3.     Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


 §9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.


 §10. NEWSLETTER

 1.     Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego www.slodkiwierzynek.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 2.     Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).


 §11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1.     W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2.     Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 3.     Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 §12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
 2.     Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego, w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3.     Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.
 4.     Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5.     Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 6.     Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 7.     Wszystkie wymienione nazwy Towarów lub producentów Towarów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 8.     Prawa autorskie dla wszystkich zdjęć przysługują Sprzedającemu. Wykorzystanie zdjęć przez Klienta możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru Sprzedającemu i uiszczeniu stosownej opłaty licencyjnej.
 9.     Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Sprzedającego.
 10.   Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 11.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stasuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 683) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1219). 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

FORMULARZ ODSTĘPIENIA OD UMOWY

 

..……………………………….

miejscowość, dnia

...............................................................

imię, nazwisko Klienta

..........................................................................................

adres zamieszkania

...............................................................

e-mail

...............................................................

telefon kontaktowy

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

NUMER ZAMÓWIENIA

TOWAR ZWRACANY (nazwa oraz symbol Towaru widoczny na stronie internetowej lub na paragonie / fakturze VAT)

 

PRZYCZYNA ZWROTU

(pole wypełniane dobrowolnie)

 

ZWROT NALEŻNOŚCI

DANE DO PRZELEWU (nr rachunku, imię i nazwisko, adres)

 

UWAGI

 

 

Dodatkowe informacje:

 1.      Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny  i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta Towarem, składając  oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży  Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2.      Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
SKLEP  INTERNETOWY SŁODKI WIERZYNEK
ul. Prof. Jana Ślaskiego 4
30-381 Kraków

Z dopiskiem: zwrot

lub złożyć osobiście w Kawiarni Słodki Wierzynek – Rynek Główny 15 w Krakowie.

 1.      Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 2.      Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Klient proszony jest o wysłanie zwracanego Towaru w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu na adres: GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  ul. Prof. Jana Ślaskiego 4. 30-381 Kraków lub o zwrot Towaru w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu osobiście w Kawiarni Słodki Wierzynek – Rynek Główny 15 w Krakowie.

 

Pozostawione dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”). Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: GOURMET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Prof. Jana Ślaskiego 4, 30-381 Kraków. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu zwrotu zakupionych Towarów, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) RODO. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji obowiązków Administratora w zw. ze zwrotem produktów, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń wynikających w zw. ze zwrotem Towarów - przez okres przedawnienia tych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

 

 

…………………………………

data i podpis Klienta